Yvonne Strahovski at Teen Choice Awards

Yvonne Strahovski at Teen Choice Awards

Yvonne Strahovski at Teen Choice Awards