24 Season 6 Episode 10 Promo (3:00PM – 4:00PM)

Promo for 24 Season 6 Episode 10 (3:00 PM – 4:00 PM).

YouTube Link: 24 Season 6 Episode 10 Promo