Evan Katz audio interview on 24 Season 6 Episode 13

Evan Katz discusses 24 Season 6 Episode 13 (6:00PM-7:00PM).

Source TVWeek