24 Season 6 Episode 11 Promo (4:00PM – 5:00PM)

Promo for 24 Season 6 Episode 11 (4:00 PM – 5:00 PM).

YouTube Link: 24 Season 6 Episode 11 Promo